Naturvård

Föreningen fungerar som remissinstans i naturvårdsärenden för såväl länstyrelsen som alla Skånes kommuner. Därtill tar föreningen titt som tätt egna initiativ för att uppmärksamma beslutsfattare på situationen för enskilda hotade arter eller växtlokaler. Här nedan finner du länkar till de skrivelser och remissyttranden som föreningen skickat på sistone.

Vi tar tacksamt emot tips och information som vi kan behöva i detta arbete. Har du kännedom om något specifikt hot mot någon art eller lokal, eller någon annan naturvårdsfråga i vilken du tycker att föreningen bör agera, så kontakta oss gärna!

2 0 1 7
Yttrande angående bevarandeplan för Natura 2000-området Skeingeborg
Yttrande angående bevarandeplan för Natura 2000-området Helgeå
Yttrande angående förslag till bildande av naturreservatet Kaninlandet
Yttrande om naturmiljöprogram för Lomma kommun 2018–2025
Yttrande angående förslag till bildande av naturreservatet Västra Stenshuvud
Yttrande angående bevarandeplan för Siesjöområdet
Synpunkter från Lunds Botaniska Förening på planen för utbyggnad av Södra stambanan söder om Ringvägen i Lund till Flackarp från två till fyra spår
Yttrande över förslag till beslut om ändrad geografisk utbredning av naturreservatet Esperöd
Yttrande angående förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Hallabäckens dalgång
Yttrande avseende föreläggande om ändrade föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Södra Hultarp
Remissvar avseende bevarandeplan för Århultsbäcken
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Fästan i Kristianstad kommun
Remissyttrande bevarandeplan för Natura 2000-området Mannagården
Remissyttrande till förslag till bildande av naturreservatet Södra Lökaröd i Tomelilla kommun

Remissvar avseende bevarandeplan för Natura 2000-området Slottet
Förslag till bildande av naturreservatet Mellby i Hässleholms kommun
Förslag till bildandet av naturreservatet Nedraryd i Osby kommun
Yttrande avseende förslag till utvidgning av och ändrade föreskrifter och undantag för naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön i Höörs kommun
Förslag till bildande av naturreservatet Heljestad i Kristianstads kommun
Yttrande avseende beslut och föreskrifter samt skötselplan för naturreservat Öresundsparken, Lomma kommun
Förslag till reviderad bevarandeplan för Natura 2000-områdetStadsparken i Lund

2 0 1 6
Yttrande avseende revidering av bevarandeplan för Natura 2000-området Gyllebo Simrishamns kommun
Remissvar avseende Bevarandeplan för Natura 2000-området Ledtorpet
Yttrande avseende revidering av bevarandeplan för Natura 2000-området Gyllebo Simrishamns kommun
Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Möllegården i Kristianstads kommun
Remissvar angående ny VA-ledning Revingehed
Ang. Natura 2000-området Norra Mosslunda (SE0420047) i Kristianstads kommun
Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
Remissutlåtande avseende utkastet till reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området Klingavälsån-Karup (SE0430110) i Skåne
Remissvar avseende Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Jären SE0420327 i Kristianstads kommun, Skåne
Bevarandeplan för Natura 2000-området Gladsaxhallar och Tobisviksheden SE0420206
Synpunkter på ”Reviderad bevarandeplan för Natura 2000 SEO430163 Karaby backar i Skåne”
Remissyttrande angående ”Bevarandeplan för Natura 2000 område Bjäret SE0430165”
Synpunkter på ”Status för rödlistade arter i Lunds kommun – en indikator i miljövårdsarbetet”
Utvidgning av och ändrat undantag från föreskrift för naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun
Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i Tomelilla och Kristianstads kommun
Lunds Botaniska förening har tagit del av samråd om ny naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017-2026
Luddvårlök – problem med förändring av växtbetingelser på kyrkogårdar i Trelleborg
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm Hästhagen i Skurups kommun
Yttrande om förslag till bildande av naturreservatet Svartetorp i Kristianstad kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Ivö Klack i Kristianstads kommun
Remiss angående bildande av naturreservatet Djurholmamosse
Ang. förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Hörby Fälad i Hörby kommun

2 0 1 5
Remissutlåtande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hunnabacken i Hörby kommun
Remissutlåtande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ållskog i Ystad kommun
Ang. förslag till bildandet av naturreservatet Lillesjö i Kristianstads kommun
Remissutlåtande avseende förslag till bildande av naturreservatet Östra Fulltofta i Hörby kommun
Remissvar avseende förslag till bildande av naturreservatet Vyssle- och Västermyr i Osby kommun
Samråd enligt miljöbalken om Natura 2000-området Rinkaby skjutfält
Remissutlåtande avseende förslag till bildande av naturreservatet Lur i Hässleholms kommun
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Norrskog i Skurups kommun
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Wassen i Skurups kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Flötö i Kristianstads kommun
Remissvar avseende Förslag till utvidgning av Ubbalts naturreservat i Hässleholms kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Hörrödsåsen i Kristianstads kommun
Yttrande avseende skötselplan för det planerade naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun
Remissyttrande avseende förslag till bildande av naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
Remissvar ang. bildande av naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun
Remissvar ang. bildandet av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs i Kristianstads kommun
Remissvar ang. bildandet av naturreservatet Lillehem i Kristianstads kommun
Remissvar avseende bildande av naturreservatet Maglehems Ora i Simrishamns kommun
Remissvar avseende förslag till miljömål för Kristianstads kommun 2015-2019

2 0 1 4
Remissvar avseende bildande av naturreservatet Alkärret i Haboljung, Lomma kommun
Remissutlåtande över Länsstyrelsens förslag till bildande av naturreservatet Isakstorp
Tillhörande excel-fil med resultat från föreningens inventeringar i området Isakstorp
Remissvar avseende Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne län
Remissvar avseende förslag till bildande av naturreservatet Ekeberga i Lunds kommun
Remissutlåtande ang. förslag till utvidgning av naturreservatet Åraslövs Mosse i Hässleholms Kommun
Ang. förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hagestad i Ystad kommun
Ang. förslag till utvidgning av naturreservatet Klintabäcken i Kristianstads kommun
Ang. Åtgärdsprogram för sandstäpp, 2014-2019, inkl. arterna tofsäxing, sandnejlika och sandvedel
Yttrande över förslag till bildande av naturreservatet Råbockarp i Kristianstads kommun
Ang. förslag till bildande av naturreservatet Hallabäckens dalgång i Bjuvs och Svalövs kommun
Remissutlåtande avseende bevarandeplan för Natura 2000-området Jären i Kristianstad kommun
Yttrande avseende förslag till bildande av naturreservatet Hålebäckseröd i Ängelholms kommun
Yttrande över Förslag till skötselplan för naturreservatet Rövarekulan, Höörs kommun
Remissvar avseende naturreservatet Vitabäckshällorna i Sjöbo kommun
Yttrande avseende förslag till ändrade föreskrifter för Dalby Söderskogs nationalpark

2 0 1 3
Remissvar Assmåsabetet i Sjöbo kommun
Remissvar avseende Förslag till skötselplan för naturreservatet Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader
Remissvar avseende Grönplan – Fördjupningspromemoria om Helsingborgs stads grönstruktur
Remissvar Jonstorp-Vegeåns mynning
Bildande av naturreservatet Arriesjön-Risebjär
Remissvar Djurrödsbäckens dalgång
Remissvar Veberöds ljung
Miljömål ang. Natura 2000-området Måryd-Hällestad
Remissutlåtande ang. skötselplan över Matsalycke i östra Göinge Kommun
Remissvar avseende utvidgade strandskyddsområden inom Osby, Åstorp, Ängelholms, Vellinge och Skurups kommun
Yttrande ang. Södra Bjärekusten

2 0 1 2
Yttrande ang. bildande av naturreservat Flyinge ängar
Kungsmarken, skötselförslag
Yttrande ang. skötselplan Humlarödshus fälad
Remissutlåtande ang. skötselplan Sniberups fälad
Yttrande ang. skötselplan Dalby Norreskog
Remissutlåtande ang. skötselplan för Haväng och Vitemölla strandbackar
Yttrande angående utvidgade strandskyddsområden
Luddvårlök – information till kyrkogårdsförvaltningar
Kommentarer på rapport om översyn av svenska artprojektet
Yttrande angående skötsel av Kåsebergaåsen
Remissyttrande om Maglö ekar
Yttrande om naturreservatet Klöva Hallar
Yttrande angående planprogram rörande Vitemölla
Remiss Klagshamn

2 0 1 1
Remiss Värna Vårda Visa
Remissyttrande Hagestad-Järarna
Remissyttrande Haväng och Vitemölla

2 0 1 0
Bildande av naturreservatet Foteviksområdet i Malmö stad och Vellinge kommun
Förslag till bildande av naturreservatet Humlamaden
Utlåtande rörande bevarandeplan för Natura 2000-område Övedskloster
Sumpviol i naturreservatet Allerums mosse
Remissyttrande över förslag till bevarandeplan för Natura 2000-område Allarps Bjär

2 0 0 9
Remissyttrande över förslaget till naturvårdsprogram för Simrishamns kommun
Remissyttrande över förslag till bildande av, och skötselplan för naturreservatet Varshultamyren
Lövedalskärret i Kristianstads kommun är ett akut hotat rikkärr
Borrebacke i V. Klagstorp socken är i behov av en skötselplan
Ang. Förslag till bildandet av naturreservatet Sularpskärret
Idékoncept och utredning kring nytt naturum i Skrylle-området, Lunds kommun
Remissutlåtande angående Miljöprogram 2009-2015 för Burlövs kommun
Skrivelse till Lunds kommun (och svar) ang. förfall i Fågelsångsdalen
Skrivelse till Länsstyrelsen ang. Apium inundatum i Östra Göinge kommun

2 0 0 8
Remissyttrande Nytebodaskogen