Naturvård

Föreningen fungerar som remissinstans i naturvårdsärenden för såväl länstyrelsen som alla Skånes kommuner. Därtill tar föreningen titt som tätt egna initiativ för att uppmärksamma beslutsfattare på situationen för enskilda hotade arter eller växtlokaler. Här nedan finner du länkar till de skrivelser och remissyttranden som föreningen skickat på sistone.

Vi tar tacksamt emot tips och information som vi kan behöva i detta arbete. Har du kännedom om något specifikt hot mot någon art eller lokal, eller någon annan naturvårdsfråga i vilken du tycker att föreningen bör agera, så kontakta oss gärna!

2 0 1 6
Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Möllegården i Kristianstads kommun
Remissvar angående ny VA-ledning Revingehed
Ang. Natura 2000-området Norra Mosslunda (SE0420047) i Kristianstads kommun
Remiss angående bildande av Klagshamnsuddens naturreservat, Malmö kommun
Remissutlåtande avseende utkastet till reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området Klingavälsån-Karup (SE0430110) i Skåne
Remissvar avseende Förslag till bevarandeplan för Natura 2000-området Jären SE0420327 i Kristianstads kommun, Skåne
Bevarandeplan för Natura 2000-området Gladsaxhallar och Tobisviksheden SE0420206
Synpunkter på ”Reviderad bevarandeplan för Natura 2000 SEO430163 Karaby backar i Skåne”
Remissyttrande angående ”Bevarandeplan för Natura 2000 område Bjäret SE0430165”
Synpunkter på ”Status för rödlistade arter i Lunds kommun – en indikator i miljövårdsarbetet”
Utvidgning av och ändrat undantag från föreskrift för naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun
Utvidgning av och ändrade föreskrifter för naturreservatet Drakamöllan i Tomelilla och Kristianstads kommun
Lunds Botaniska förening har tagit del av samråd om ny naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017-2026
Luddvårlök – problem med förändring av växtbetingelser på kyrkogårdar i Trelleborg
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm Hästhagen i Skurups kommun
Yttrande om förslag till bildande av naturreservatet Svartetorp i Kristianstad kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Ivö Klack i Kristianstads kommun
Remiss angående bildande av naturreservatet Djurholmamosse
Ang. förslag till utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Hörby Fälad i Hörby kommun

2 0 1 5
Remissutlåtande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Hunnabacken i Hörby kommun
Remissutlåtande avseende förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ållskog i Ystad kommun
Ang. förslag till bildandet av naturreservatet Lillesjö i Kristianstads kommun
Remissutlåtande avseende förslag till bildande av naturreservatet Östra Fulltofta i Hörby kommun
Remissvar avseende förslag till bildande av naturreservatet Vyssle- och Västermyr i Osby kommun
Samråd enligt miljöbalken om Natura 2000-området Rinkaby skjutfält
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Norrskog i Skurups kommun
Remissvar avseende Förslag till bildande av naturreservatet Svaneholm, Wassen i Skurups kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Flötö i Kristianstads kommun
Remissvar avseende Förslag till utvidgning av Ubbalts naturreservat i Hässleholms kommun
Ang. bildandet av naturreservatet Hörrödsåsen i Kristianstads kommun
Yttrande avseende skötselplan för det planerade naturreservatet Hallaröd i Höörs kommun
Remissyttrande avseende förslag till bildande av naturreservatet Fyledalen i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
Remissvar ang. bildande av naturreservatet Maglehem i Kristianstads kommun
Remissvar ang. bildandet av naturreservatet Brinkahagen-Möllerödsnäs i Kristianstads kommun
Remissvar ang. bildandet av naturreservatet Lillehem i Kristianstads kommun
Remissvar avseende bildande av naturreservatet Maglehems Ora i Simrishamns kommun
Remissvar avseende förslag till miljömål för Kristianstads kommun 2015-2019